Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 11 juni 2020.

1. Algemeen

1.1. Droomplekken.nl bezit en exploiteert diverse websites waaronder www.droomplekken.nl en de internationale versie www.amazingplaces.com. Droomplekken.nl is geregistreerd bij het Handelsregister te Utrecht onder nummer 30267253 en is gevestigd te Utrecht aan de Cornelis Mertenssstraat 7, (3553 JM) Utrecht. Het correspondentieadres is identiek aan het vestigingsadres.

1.2. Het e-mail adres van Droomplekken.nl is info@droomplekken.nl.

2. Toepasselijkheid

2.1. De website bestaat uit:

 • Een algemeen toegankelijk gedeelte dat toegankelijk is voor alle bezoekers van de website;
 • Een afgeschermd gedeelte waarvoor je een inlog aan maakt door te registreren. Met een inlog verkrijg je een ‘mijn profiel’-pagina en kun je bijvoorbeeld Bijdragen aan de content van de website. Onder Bijdragen verstaan we zelfgemaakte foto’s, zelf opgenomen video’s en zelf geschreven teksten. Dit afgeschermde gedeelte is alleen toegankelijk is voor bezoekers die zich geregistreerd hebben;

2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van (inclusief het registreren op) Droomplekken.nl (hierna te noemen Gebruikers), alle toegankelijke inhoud en gegevens op de website, en alle overige betrekkingen tussen de Gebruikers en Droomplekken.nl;

2.3. Droomplekken.nl aanvaardt afwijkende voorwaarden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgesteld.

3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1. Droomplekken.nl heeft het recht te allen tijde de website of de inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Droomplekken.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de gebruiker als gevolg van enige wijziging zoals hierboven gesteld.

3.2. Droomplekken.nl heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bovenaan deze Voorwaarden tref je de datum van wijziging van deze Voorwaarden. Wij adviseren dan ook om periodiek na te gaan of er wijzigingen zijn geweest.

3.3. Voor (geregistreerde) Gebruikers gelden de gewijzigde Voorwaarden met onmiddellijke ingang. Droomplekken.nl zal Gebruikers proactief informeren indien de Voorwaarden gewijzigd zijn.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Droomplekken.nl en de inhoud en gegevens op de website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

4.2. Droomplekken.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het raadplegen van of door het gebruik maken van de website, of de (on)bereikbaarheid van de website.

4.3. Droomplekken.nl kan er niet voor instaan dat de op de website geplaatste inhoud en gegevens geschikt is voor het doel waarvoor je als Gebruiker van de website de inhoud en gegevens raadpleegt.

4.4. Droomplekken.nl houdt zich het recht voor om geregeld, en indien nodig met onmiddellijke ingang, de gegevens en inhoud van de website aan te vullen en aan te passen, zonder enige kennisgeving.

4.5. Droomplekken.nl verwijst geregeld naar websites van derde partijen. Droomplekken.nl kan niet in staan voor noch aansprakelijk gesteld worden voor:

 • de geplaatste inhoud en gegevens op deze websites;
 • de geschiktheid van deze websites voor het doel waarvoor je als bezoeker de inhoud en gegevens wilt raadplegen;
 • de wijze waarop deze websites omgaan met (persoons)gegevens.

4.7. Droomplekken.nl kan de inhoud of delen van de inhoud van een bericht afkomstig van een bezoeker verwijderen, maar is dit niet verplicht. Droomplekken.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een geplaatst bericht van een bezoeker.

4.8. Droomplekken.nl toont advertenties van derden en heeft links naar externe websites. Droomplekken.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe websites. Het Privacy Beleid en Cookie Beleid van Droomplekken.nl is niet van toepassing op de websites van derden waar wij naar toe linken.

5. Gebruiksvoorschriften

5.1. Droomplekken.nl adviseert bij het gebruik maken van een profiel om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen zoals het communiceren van de inlog gegevens.

5.2. Het is een Gebruiker niet toegestaan om via Droomplekken.nl:

 • Schadelijke programmatuur zoals virussen of Trojaanse paarden te verspreiden;
 • Onbevoegd toegang te verschaffen tot de profielen van andere bezoekers of het systeem van Droomplekken.nl
 • Zich grievend of beledigend uit te laten over andere bezoekers;
 • Andere bezoekers lastig te vallen of te intimideren;
 • Met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de website in te voeren of te uploaden of de website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
 • Producten of diensten te verkopen of aan te prijzen, commerciële boodschappen te plaatsen of websites van derden aan te prijzen zonder dat daar schriftelijke toestemming door Droomplekken.nl is voor gegeven;
 • Pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal te verspreiden.

5.3. Indien je als Gebruiker meent dat het handelen van een of meerdere bezoekers in strijd is met dit artikel, kun je Droomplekken.nl hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@droomplekken.nl.

5.4. Droomplekken.nl heeft het recht om nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van een of meerdere specifieke Gebruikers, indien wij oordelen dat er indicaties zijn dat een bezoeker in strijd handelt met dit artikel.

5.5. Indien Droomplekken.nl van oordeel is dat een of meerdere Gebruikers in strijd handelen met dit artikel, of andere bepalingen in deze Voorwaarden, hebben we het recht om maatregelen te treffen. Maatregelen die we mogelijk kunnen treffen zijn:

 • Het aanpassen of verwijderen van door een Gebruiker geplaatste bericht;
 • Het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang voor een Gebruiker;
 • Het (tijdelijk) beëindigen van de registratie op Droomplekken.nl en daarmee het profiel verwijderen van de Gebruiker van de website;
 • Het verhalen van eventuele geleden schade en kosten op een Gebruiker die het gevolg zijn van de schending van de Voorwaarden (inclusief kosten van (buiten)gerechtelijke procedures).

5.6. Droomplekken.nl is niet aansprakelijk voor enige geleden schade of kosten die een Gebruiker lijdt of maakt naar aanleiding van bovenstaande getroffen maatregelen.

5.7. Droomplekken.nl zal via e-mail geregistreerde Gebruikers informeren over wijzigingen aan de website die hen direct betreft. De ontvanger van een e-mail kan zich altijd direct afmelden voor dergelijke service berichten via de afmeldlink onderaan de e-mail communicatie.

6. Bijdragen van Gebruikers

Als Gebruiker is het mogelijk Bijdragen te leveren aan Droomplekken.nl.

6.1. De auteursrechten van alle Bijdragen aan Droomplekken.nl blijven bij de Gebruiker.

6.2. De Gebruiker verleent aan Droomplekken.nl door het leveren van zijn/haar Bijdragen een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de Bijdragen, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.

6.3. De Gebruiker verklaart de Bijdragen als zelfstandige natuurlijke persoon te vervaardigen en aan Droomplekken.nl te leveren. Partijen beogen hiermee geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.

6.4. De Gebruiker staat garant dat de Bijdragen geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot privacyrecht, auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. De gebruiker vrijwaart Droomplekken.nl tegen elke aanspraak van derden.

6.5. De Gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Bijdragen geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. Droomplekken.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige zodanige inbreuk.

6.6. De Gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Bijdragen zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. Droomplekken.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevaarstelling door de Gebruiker van zichzelf of anderen.

6.7. Droomplekken.nl accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de Gebruiker zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gestelde Bijdragen.

6.8. Droomplekken.nl accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de Bijdragen door Gebruikers of door anderen geleden schade. Gebruiker verklaart zelf tegen dergelijke schade verzekerd te zijn.

6.9. Gebruiker stelt alleen Bijdragen beschikbaar die op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan Droomplekken.nl om dit te bepalen.

6.10. Droomplekkken.nl zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de Bijdragen de naam van de Gebruiker te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de Gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.

6.11. Gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.

6.12. Droomplekken.nl is niet verplicht om Bijdragen te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.

6.13. Droomplekken.nl heeft het recht, tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, om Bijdragen in te korten en/of aan te passen

6.14. Droomplekken.nl heeft het recht, tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, om Bijdragen te publiceren op de website www.amazingplaces.com en al haar sociale kanalen.

6.15. Droomplekken.nl zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de Gebruiker. Droomplekken.nl zal deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het Privacy beleid van Droomplekken.nl.

7. Copyright

7.1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten of copyrights en auteursrechten met betrekking tot het format en de inhoud (en de daarin opgenomen teksten, afbeeldingen, geluiden, of andere informatie) behoren aan Droomplekken.nl, mits er bij de tekst of multimedia anders staat vermeld. In dat geval, behoren de rechten van de teksten en/of multimedia aan desbetreffende maker.

7.2. Droomplekken.nl mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Gebruikers mogen de website en de inhoud en gegevens raadplegen en kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Droomplekken.nl is het onder meer niet toegestaan om de inhoud en gegevens, of onderdelen ervan, te hergebruiken of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

7.3. Ieder ander gebruik van Droomplekken.nl en de inhoud en gegevens, met inbegrip van opslaan, reproduceren van (een deel van) de website en inhoud en gegevens op een andere website of internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen Droomplekken.nl en een andere externe internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Droomplekken.nl.

7.4. Droomplekken.nl heeft het recht, maar niet de plicht, om toegang tot informatie te onthouden of informatie van de website te verwijderen, indien Droomplekken.nl oordeelt dat er sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

7.5. Gebruikers mogen op door hen beheerde website(s) een link opnemen naar Droomplekken.nl.

8. Slotbepalingen

8.1. Droomplekken.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op de website verzameld worden en verwijst naar Privacy Beleid en Cookie Beleid.

8.2. Indien een gedeelte van deze Voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte van de Voorwaarden onverminderd van kracht. Droomplekken.nl zal het ongeldige gedeelte verwijderen en/of vervangen met geldige bepalingen.

8.3. Droomplekken.nl mag haar rechten en plichten uit de relatie tussen (geregistreerde) Gebruikers en Droomplekken.nl overdragen aan derden, zonder daar voorafgaand (schriftelijk) toestemming daartoe te vragen.

8.4. Droomplekken.nl heeft het recht derden in te schakelen bij het aanbieden van (de diensten via de) website.

8.5. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder inbegrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.